Tạp chí Khoa học, T. 15, S. 11 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“Người đọc tiềm ẩn” trong một số bài văn tế của Đặng Đức Siêu

Võ Quốc Việt

Tóm tắt


Đi từ vấn đề người đọc tiềm ẩn, căn cứ trên một số quan điểm tiếp nhận văn học (của Ingarden và Iser), trong bài viết này, chúng tôi muốn đặt ra vấn đề khả thể tiếp nhận của thể loại văn tế. Từ đó, dựa vào việc khảo sát một số bài văn tế của Đặng Đức Siêu, chúng tôi làm rõ thêm hình tượng người đọc tiềm ẩn với các đặc trưng riêng biệt. Ngoài ra, để đạt được mục tiêu đó, bài viết còn nêu ra một số quan điểm về phương pháp tiếp cận văn bản văn học, hay nói khác đi, làm cho các ý niệm này từ bình diện lí thuyết đi vào ứng dụng trên một văn bản cụ thể.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100