Tạp chí Khoa học, T. 15, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng xử lí Metylen Blue bằng than hoạt tính được điều chế từ hạt mắc ca với tác nhân hoạt hóa KOH

Đào Minh Trung

Tóm tắt


Nghiên cứu vật liệu xử lí nước thải than hoạt tính sinh học được điều chế từ vỏ hạt mắc ca bằng tác nhân hoạt hóa KOH theo tỉ lệ 1KOH: 1than thông qua khảo sát các yếu tố ảnh hưởng về nhiệt độ và thời gian. Kết quả nghiên cứu khả năng hấp phụ Methylen Blue (MB) ở nhiệt độ và thời gian tối ưu tương ứng 200oC và 60 phút của than hoạt tính cho thấy, với 1g than hoạt tính hấp phụ được 91,50mg Methylen Blue. Kết quả cho thấy hiệu suất xử lí màu Methylen Blue (MB) đạt 83,41% tương ứng với độ màu giảm từ 349,67 Pt-Co xuống còn 58 Pt-Co. Từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy than hoạt tính sinh học được điều chế từ vỏ hạt mắc ca và hoạt hóa từ KOH có khả năng xử lí màu trong nước thải dệt nhuộm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100