Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ STEM “SỬ DỤNG ANCOL TRONG SẢN XUẤT HOA KHÔ” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH

Lý Hải Đăng, Thái Hoài Minh, Nguyễn Tiến Công

Tóm tắt


 

Tổ chức dạy học các chủ đề STEM đã và đang được áp dụng rộng rãi ở trường phổ thông tại Việt Nam trong những năm gần đây. Thông qua giải quyết các vấn đề trong chủ đề STEM bằng việc vận dụng các kiến thức và kĩ năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, học sinh có cơ hội phát triển năng lực cốt lõi và năng lực chuyên môn, phù hợp với định hướng đổi mới căn bản giáo dục Việt Nam. Bài báo trình bày cấu trúc năng lực sáng tạo, quy trình thiết kế và tổ chức một hoạt động dạy học chủ đề STEM để phát triển năng lực sáng tạo. Kết quả thực nghiệm sư phạm chủ đề STEM “Sử dụng ancol trong sản xuất hoa khô” trên gần 200 học sinh lớp 11 trong dạy học nội dung hóa hữu cơ lớp 11 cho thấy năng lực sáng tạo của học sinh đã được phát triển. Thông qua việc trả lời các câu hỏi định hướng, học sinh có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Bên cạnh đó, học sinh còn lựa chọn được phương án phù hợpcó ý tưởng cải tiến quy trình và sản phẩm.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100