Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SUY LUẬN THỐNG KÊ Y HỌC CỦA SINH VIÊN Y KHOA TỪ QUAN ĐIỂM ĐÀO TẠO VÌ CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP

Trần Thúy Hiền

Tóm tắt


Để đáp ứng mục tiêu đào tạo y khoa dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp, dạy học Thống kê y học cần phải đổi mới theo hướng tập trung phát triển năng lực suy luận thống kê y học cho sinh viên. Chúng tôi vận dụng quan điểm học Toán vì cuộc sống trong chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA để đề xuất mô hình đánh giá năng lực suy luận thống kê y học của sinh viên y khoa khi giải quyết vấn đề trong thực hành nghề nghiệp. Các kết quả thu được qua phân tích thể hiện bài làm của sinh viên cho thấy đây là một mô hình có thể sử dụng hiệu quả trong việc đánh giá năng lực này của sinh viên y khoa.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100