Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT PHÂN TÍCH TRI THỨC LUẬN VỀ KHÁI NIỆM TÍCH PHÂN SUY RỘNG

Nguyễn Ái Quốc

Tóm tắt


 

 

Tích phân suy rộng là sự khái quát hóa tích phân xác định trên một miền không giới hạn hay hàm số dưới dấu tích phân có một gián đoạn vô cực trong miền lấy tích phân. Tích phân suy rộng không thể tính bằng cách sử dụng tích phân Riemann thông thường. Bài báo này trình bày một phân tích tri thức luận lịch sử về sự phát triển và hình thành khái niệm tích phân suy rộng, từ đó xác định các đặc trưng tri thức luận của tích phân suy rộng và một số chướng ngại đối với sinh viên khi nghiên cứu về tri thức này.

 

 

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100