Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CẤU TRÚC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN DẠY HỌC SINH KHIẾM THỊ TIỂU HỌC TẠI VIỆT NAM

Hoàng Thị Nga

Tóm tắt


 

Khuyết tật thị giác ảnh hưởng đến phương thức học tập của học sinh khiếm thị. Theo đó, người giáo viên dạy học sinh khiếm thị tiểu học vừa phải có năng lực chuyên môn của người giáo viên tiểu học vừa phải có những năng lực chuyên môn chuyên biệt dành cho học sinh khiếm thị. Bài báo trình bày những cơ sở khoa học nhằm đề xuất cấu trúc năng lực chuyên môn của người giáo viên dạy học sinh khiếm thị tiểu học. Theo đó, đề xuất cấu trúc năng lực chuyên môn giáo viên dạy học sinh khiếm thị gồm 9 tiêu chuẩn, trong đó có 2 tiêu chuẩn về phẩm chất và 7 tiêu chuẩn về năng lực.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100