Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỰ NÂNG CAO NHẬN THỨC VĂN HÓA TRONG BỐI CẢNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH: VIỆC HỌC KẾT HỢP CÓ THỂ LÀ MỘT YẾU TỐ THEN CHỐT

Lê Đình Tùng

Tóm tắt


 

Bài viết này tìm hiểu mối tương quan của nhận thức về văn hóa và phương pháp học tập kết hợp, trong đó, giáo viên phụ trách một lớp chuyên ngành du lịch có thể giúp sinh viên nâng cao năng lực giao tiếp văn hóa cùng sự hiểu biết về văn hóa toàn cầu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra phương pháp học kết hợp trong việc dạy và học tiếng Anh chuyên ngành giúp cho người học nhận thức các vấn đề văn hóa sâu rộng được đề cập trong chương trình học một cách chủ động và hiệu quả so với các phương pháp dạy trên lớp truyền thống. Từ đó, người học có thể chủ động hơn trong việc tiếp nhận kiến thức ngôn ngữ và các vấn đề văn hóa đặc thù của môn học để nâng cao năng lực giao tiếp trong môi trường toàn cầu ngày nay.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100