Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

Trần Thị Kim Chi

Tóm tắt


 

 

Nghiên cứu này xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng các dịch vụ hỗ trợ tại Trường Đại học Lạc Hồng dựa trên mô hình SERVPERF. Mẫu được chọn theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện với 392 phiếu được sử dụng trong quá trình phân tích, đánh giá thang đo thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy tuyến tính, kiểm định các giả thuyết. Kết quả nghiên cứu cho thấy năm yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng các dịch vụ hỗ trợ là quy trình thực hiện dịch vụ; năng lực phục vụ; đội ngũ giảng viên/cố vấn học tập; các hoạt động phong trào và cơ sở vật chất, trong đó yếu tố cơ sở vật chất là yếu tố tác động mạnh nhất đến sự hài lòng của sinh viên.

 

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100