Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP TIẾNG HOA CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC HOA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lưu Hớn Vũ

Tóm tắt


 

Bài viết khảo sát tình hình sử dụng chiến lược học tập (CLHT) tiếng Hoa của sinh viên (SV) dân tộc Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), mối quan hệ giữa giới tính, tuổi tác, thành tích học tập và việc sử dụng CLHT tiếng Hoa. Kết quả cho thấy SV thường sử dụng các nhóm chiến lược nhận thức, siêu nhận thức và xã hội, ít sử dụng nhóm chiến lược xúc cảm. Giới tính và tuổi tác không ảnh hưởng đến việc sử dụng CLHT. Tần suất sử dụng nhóm chiến lược nhận thức có ảnh hưởng đến thành tích học tập.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100