Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI KĨ NĂNG QUẢN LÍ CẢM XÚC CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Thị Thanh Huyền

Tóm tắt


            Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và phương pháp xử lí số liệu bằng thống kê toán học để tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi kĩ năng quản lí cảm xúc (KNQLCX) của giáo viên mầm non (GVMN). Khách thể nghiên cứu là 389 GVMN thuộc 25 trường mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 mô hình dự báo sự thay đổi KNQLCX của GVMN, với các biến tác động là: nhận thức của GVMN về QLCX và KNQLCX, cách ứng xử trong nhà trường, cơ hội phát triển công việc, khí chất và áp lực công việc, mức độ gắn bó với công việc. Kết quả này gợi ý cho việc xây dựng những biện pháp tác động giúp GVMN tại TPHCM nâng cao KNQLCX.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100