Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HỢP TÁC THỰC HIỆN PORTFOLIO THEO CẶP NHẰM NÂNG CAO KĨ NĂNG VIẾT LUẬN CHO SINH VIÊN

Phạm Thị Phượng

Tóm tắt


 

Nghiên cứu này tìm hiểu hiệu quả của việc viết portfolio các bài luận theo cặp với kĩ năng viết luận của sinh viên. Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy các cặp thực hiện portfolio cải thiện kĩ năng viết bài luận nhiều hơn so với nhóm thực hiện theo cá nhân và so với nhóm đối chứng. Từ đó, nghiên cứu đề xuất việc sử dụng portfolio theo cặp trong việc nâng cao kĩ năng viết luận cho sinh viên.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100