Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÍNH GƯƠNG MẪU, TINH THẦN ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ CỦA NHÀ GIÁO VÀO VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HIỆN NAY

Nguyễn Ngọc Khá

Tóm tắt


 

Bài viết này trình bày những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tính gương mẫu, tinh thần đoàn kết, dân chủ của nhà giáo, từ đó nêu lên các giải pháp trong việc vận dụng tư tưởng của Người vào việc giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh viên sư phạm hiện nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nhà giáo là một hệ thống quan điểm toàn diện mang tính nhân văn sâu sắc. Vận dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo nói chung, đối với giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh viên sư phạm hiện nay nói riêng.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100