Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ CHUYÊN MÔN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH THEO XU HƯỚNG KẾT NỐI GIỮA LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Trần Thủy

Tóm tắt


 

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy để đánh giá kết quả thực hành – thực tập của sinh viên, trên cơ sở đó xây dựng chương trình thực tế chuyên môn phù hợp. Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn và ứng dụng được 3 nhóm giải pháp cải tiến chương trình đào tạo (CTĐT) đang sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo theo xu hướng kết nối giữa lí luận và thực tiễn cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Quảng Bình.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100