Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT MÔ HÌNH DẠY HỌC STEM NHẤN MẠNH TOÁN HỌC – TRƯỜNG HỢP CHU KÌ TUẦN HOÀN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Lê Thị Hoài Châu, Lê Thị Bảo Linh

Tóm tắt


 Tuy xu hướng giáo dục STEM đang phát triển sôi nổi ở Việt Nam, nhưng đa số các hoạt động STEM chỉ huy động tri thức Toán ở mức độ tính toán đơn giản, nói cách khác dạy học tri thức Toán không phải là mục tiêu chính của hoạt động. Bài báo trình bày một mô hình dạy học STEM theo hướng nhấn mạnh Toán học và kết quả thực nghiệm một hoạt động STEM sử dụng mô hình này gắn với một tri thức ở bậc trung học là chu kì tuần hoàn của hàm số lượng giác.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100