Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 12 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHIẾU UVA LÊN KHỐI LƯỢNG CƠ THỂ, SỐ LƯỢNG TẾ BÀO MÁU VÀ NỘI QUAN CỦA CHUỘT NHẮT TRẮNG (Mus musculus var. albino)

Nguyễn Thị Thương Huyền, Bùi Thị Kim Ngân, Trương Văn Trí, Phạm Văn Ngọt

Tóm tắt


Ở Việt Nam hiện nay, các nghiên cứu về ảnh hưởng của tia UV chủ yếu thường đề cập ở da, đến thời điểm này chưa có công trình nào công bố tổng thể về ảnh hưởng của UVA lên khối lượng, tế bào máu và nội quan chuột. Do đó, đề tài tiến hành đánh giá ảnh hưởng của thời gian chiếu UVA lên sự tăng trọng, số lượng tế bào máu và một số nội quan ở chuột nhắt trắng. Chuột cái 6 tuần tuổi được cạo lông vùng lưng và chiếu UVA qua 3 mốc thời gian (3, 6, 9 giờ) và lô đối chứng trong 8 tuần liên tục. Kết quả cho thấy: khối lượng chuột có xu hướng giảm theo sự tăng dần thời gian chiếu; số lượng hồng cầu tăng mạnh sau 4 tuần và giảm mạnh sau 8 tuần (tại mốc 6 và 9 giờ); số lượng bạch cầu tăng không theo quy luật sau 4 tuần và giảm theo sự tăng dần thời gian chiếu sau 8 tuần; số lượng tiểu cầu tăng theo sự tăng thời gian chiếu sau 4 tuần và giảm theo sự tăng thời gian chiếu sau 8 tuần; cấu trúc của gan, thận, lách bị tổn thương từ nhẹ (3 giờ) sang nặng
(6 và 9 giờ).


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100