S. 43 (2013)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Khảo sát các phản ứng đồng kết tủa cacbonat, oxalat Sr - Mn Tóm tắt PDF
Phan Thị Hoàng Oanh 5
Tổng hợp một số dẫn xuất của 7-hydroxy-4-methylcoumarin Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Nguyễn Thị Hồng Thái 9
Analytic expressions characterizing the damped oscillation of the radial distribution function in high density OCP plasmas Tóm tắt PDF
Do Xuan Hoi, Do Quyen 14
Phương pháp đại số cho bài toán exciton âm trong bán dẫn hai chiều Tóm tắt PDF
Hoàng Đỗ Ngọc Trầm, Lê Quý Giang, Nguyễn Thị Mận, Lê Văn Hoàng 23
Phương pháp thời gian ảo giải số phương trình Schrödinger dừng Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thu Hà, Lê Thị Thanh Thủy, Trần Lan Phương, Nguyễn Ngọc Ty 32
Nghiệm tuần hoàn của phương trình vi phân phi tuyến bậc hai loại trung hòa với đối số lệch Tóm tắt PDF
Lê Hoàn Hóa, Lê Thị Hằng 37
Phân loại tôpô các phân lá liên kết với các MD5-đại số có ideal dẫn xuất giao hoán 3-chiều Tóm tắt PDF
Lê Anh Vũ, Nguyễn Anh Tuấn, Dương Quang Hòa 50
Bóng đầy của một đoạn trong poset các vecto Boole Tóm tắt PDF
Trần Huyên 58
A new search via probability algorithm for single-objective optimization problems Tóm tắt PDF
Nguyen Huu Thong 63
Dùng đặc trưng Gabor kết hợp Adaboost và k-means trong bài toán nhận dạng mặt người Tóm tắt PDF
Trịnh Tấn Đạt, Phạm Thế Bảo 77
Ảnh hưởng kết hợp giữa N–No3- và N–Nh4+ lên sự tăng trưởng của vi tảo Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko được phân lập ở Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Võ Hồng Trung, Lê Thị Trung 84
Các hợp chất flavonoit từ lá cây núc nác Oroxylum indicum Tóm tắt PDF
Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Vũ Mai Trang, Nguyễn Thị Minh Trang 92
Ảnh hưởng của carbon và cường độ ánh sáng khác nhau lên sự sinh trưởng của vi tảo Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hồng, Võ Hồng Trung, Lê Thị Hồng 98
Nghiên cứu các nhiễu động thời tiết chính gây mưa - lũ lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Trịnh Phi Hoành 107
Thiết kế e-book hỗ trợ học sinh tự học phần kim loại Hóa học 12 chương trình nâng cao Tóm tắt PDF
Nguyễn Trí Ngẫn 117
Giải toán Hóa hữu cơ bằng phương pháp trung bình Tóm tắt PDF
Lê Văn Đăng 125
Nguyên nhân gây mưa của Cherrapunji và hoang mạc Thar Tóm tắt PDF
Trương Văn Tuấn 137
Khắc phục lỗi kết nối với máy tính của hệ kính Takahashi Tóm tắt PDF
Nguyễn Phước 149
An active neutron method for measuring the inherent neutron emission of spent fuel assemsly Tóm tắt PDF
Tran Quoc Dung 153
Tin hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
PV 158


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100