S. 8(86) (2016)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Biểu hiện khủng hoảng về hưu ở người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Tứ 5
Thích ứng xã hội của sinh viên nội trú Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Phan Minh Phương Thùy, Kiều Thị Thanh Trà 15
Nông nghiệp Việt Nam - những cơ hội và thách thức trong bối cảnh hội nhập Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Sơn 22
Một số ý kiến về phát triển lãnh thổ đầu tàu ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Ngô Thúy Quỳnh 30
A quels temps verbaux de l’anglais correspond le passé composé? Tóm tắt PDF
Nguyen Thuc Thanh Tin, Pham Thi Tuyet Nhu 42
An investigation into cultural features of English slangs containing words denoting animals Tóm tắt PDF
Đinh Quang Trung 54
Major similarities and differences between English and Vietnamese sympathy expressions Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Lap 67
Về cặp vị từ gây khiến – khởi trạng trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hoàng Yến 77
Văn hóa giao tiếp của người Êđê Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Tâm 89
Ngoại giao văn hóa của Ấn Độ trong những năm đầu thế kỉ XXI nhìn từ góc độ sức mạnh mềm Tóm tắt PDF
Hồ Ngọc Diễm Thanh 97
Những đóng góp của Trần Chánh Chiếu trong Phong trào Duy Tân ở Nam Kì đầu thế kỉ XX Tóm tắt PDF
Ngô Sỹ Tráng 110
Ngôn ngữ học, nhân học văn hóa và tâm lí học hành vi - một phối hợp liên ngành theo đường hướng nghiên cứu văn học dân gian trong bối cảnh Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Nghĩa 117
Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong trước tác của Lê Đình Kỵ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 127
Sự tương tác thể loại trong truyện ngắn Nguyễn Tuân Tóm tắt PDF
Trương Hoàng Vinh 140
Tiểu thuyết Thần thánh và bươm bướm của Đỗ Minh Tuấn Tóm tắt PDF
Mai Trương Huy 152
Các giai đoạn phát triển của chữ Quốc ngữ Việt Nam và những vấn đề của tiếng Việt hiện đại Tóm tắt PDF
Lê Vinh Quốc 162
Tình yêu trong thơ Việt Nam từ giữa thập kỉ 80 đến nay Tóm tắt PDF
Đặng Cao Sửu 178
Ý nghĩa tiểu thuyết Nước mắt màu xanh thẫm của Nguyễn Văn Thiện Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Hồng 186
Vai trò của đoạn một câu trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan Tóm tắt PDF
Đặng Thị Thanh Hoa 192


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100