T. 15, S. 11 (2018)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Tình hình dịch thuật văn học Nga tại miền Nam 1954-1975 Tóm tắt PDF
Phạm Thị Phương 5
Nguyên lí carnaval trong thi pháp học của Mikhail Bakhtin Tóm tắt PDF
Phan Trọng Hoàng Linh 21
Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết Mĩ Latin nhìn dưới lí Tính Không của Phật giáo nguyên thủy Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Trung 33
“Người đọc tiềm ẩn” trong một số bài văn tế của Đặng Đức Siêu Tóm tắt PDF
Võ Quốc Việt 45
Chủ nghĩa nhân văn trong khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1975 Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Hai 61
Khuynh hướng hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại nhìn từ việc kiến tạo không gian và thời gian nghệ thuật Tóm tắt PDF
Trương Thị Kim Anh 75
Kiều Thanh Quế với các trường phái phê bình văn học phương Tây Tóm tắt PDF
Trần Thị Mỹ Hiền 89
Ngôn từ nghệ thuật trong tiểu thuyết Đêm núm sen của Trần Dần Tóm tắt PDF
Mai Thị Trang 99
Bước đầu mô tả chân thơ trong dòng thơ 7 chữ của Xuân Diệu Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Sanh 108
Động cơ học tập tiếng Hoa của sinh viên dân tộc Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Lưu Hớn Vũ 123
Một số vấn đề về chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh Bắc Giang Tóm tắt PDF
Ngô Thị Quyên 144
Văn hóa Chăm và khả năng thu hút khách du lịch đến tỉnh Ninh Thuận Tóm tắt PDF
Huỳnh Diệp Trâm Anh, Phạm Xuân Hậu 131
Vai trò của các căn cứ địa trong quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Nam Bộ (1954-1960) Tóm tắt PDF
Thái Văn Thơ 141
Giải pháp duy trì và phát triển loại hình du lịch văn hóa tại Hà Tiên Tóm tắt PDF
Thêm Thêm, Nguyễn Minh Tuấn 166
Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam (1920-1930) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hương 178
Công tác xóa mù chữ ở Nam Bộ (1945-1954) Tóm tắt PDF
Huỳnh Hồng Hạnh 189


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100