Chi tiết về Tác giả

Đạt, Nguyễn Thành

  • T. 16, S. 12 (2019) - Bài viết
    XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ HÚT VẬT CHẤT CHO CÁC SAO LÙN TRẺ CÓ KIỂU PHỔ M TRỄ Ở NHỮNG ĐÁM SAO LÂN CẬN MẶT TRỜI
    Tóm tắt


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100