Chi tiết về Tác giả

Định, Võ Hà Quang

  • T. 15, S. 10 (2018): Khoa học Giáo dục - Bài viết A
    Mô hình Blended Learning thích hợp như thế nào trong giáo dục đại học khối kinh tế? – Một tình huống triển khai tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100