Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 15, S. 5b (2018): Khoa học Giáo dục An exploratory inquiry of healthcare students’ practicum experience with a digital critical reflection tool Tóm tắt   PDF
Huynh Tan
 
T. 16, S. 6 (2019): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ An interesting discussion of running time for some sorting techniques without comparison sort Tóm tắt   PDF
Phan Tan Quoc Quoc, Nguyen Quoc Huy
 
S. 8(86) (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn An investigation into cultural features of English slangs containing words denoting animals Tóm tắt   PDF
Đinh Quang Trung
 
S. 1(79) (2016): Khoa học Giáo dục An investigation of Vietnamese students’ learning styles in online language learning Tóm tắt   PDF
Nguyen Ngoc Vu
 
S. 32 (2011): Khoa học Xã hội và Nhân văn An ninh lương thực vùng đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
Nguyễn Kim Hồng, Nguyễn Thị Bé Ba
 
S. 32 (2011): Khoa học Xã hội và Nhân văn An ninh năng lượng thế giới những năm đầu thế kỉ XXI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Mẫn
 
S. 11(89) (2016): Khoa học Giáo dục Analyse des dix années d’un dispositif de formation professionnalisante francophone pour des formateurs d’enseignants, des formateurs à la langue française et des cadres intermédiaires d’institutions d’enseignement et de formation, en Asie du sud-est Tóm tắt   PDF
Henri Peyronie
 
T. 15, S. 1 (2018): Khoa học Giáo dục Analysing the characteristics of major branches of modern geography Tóm tắt   PDF
Trần Thế Định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 
S. 3(81) (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Analysing ultimate strength of open box girders under bending and torque moment simultaneously Tóm tắt   PDF
Vu Van Tan
 
S. 43 (2013): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Analytic expressions characterizing the damped oscillation of the radial distribution function in high density OCP plasmas Tóm tắt   PDF
Do Xuan Hoi, Do Quyen
 
S. 5(83) (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn Application of appraisal theory in analyzing contraction resources of English and Vietnamese editorials Tóm tắt   PDF
Huynh Thi Thu Toan
 
T. 14, S. 9 (2017): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Application of the collective model to determine some vibrational bands of 140La nucleus Tóm tắt   PDF
Nguyen An Son, Le Viet Huy, Pham Ngoc Son, Ho Huu Thang
 
T. 16, S. 3 (2019): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Application of the Kantbp 4m program for analysis of models of the low-dimensional quantum systems Tóm tắt   PDF
Luong Le Hai, Tran Thi Lua, Gusev Alexander Alexandrovich, Vinitsky Sergey Ilich, Chuluunbaatar Ochbadrakh
 
T. 15, S. 5b (2018): Khoa học Giáo dục Applying micro – teaching and jugyou kenkyuu (lesson study) to enhance students’ teaching skills through the module of Geopraphy teaching methodology at high school Tóm tắt   PDF
Ha Van Thang
 
T. 14, S. 4 (2017): Khoa học Giáo dục Applying the deep approach to improve student’s English learning Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bình Phương Ngân Trang
 
S. 31 (2011): Khoa học Giáo dục ASQ - bộ công cụ sàng lọc, phát hiện và can thiệp sớm trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt Tóm tắt   PDF
Lê Thị Minh Hà
 
T. 14, S. 9 (2017): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Assessing the impact of climate change and sea level rise on shrimp farming in Can Gio district, Ho Chi Minh City Tóm tắt   PDF
Tran Van Thuong, Nguyen Huy Thach
 
S. 9(75) (2015): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Assessment of personal inhalation intake of i-131 for radioisotope production workers by motion detection application Tóm tắt   PDF
Tran Xuan Hoi, Huynh Truc Phuong, Nguyen Van Hung
 
S. 2(67) (2015): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Asymptotic formulas for the forces and torques of two close particles in a Stokes fluid Tóm tắt   PDF
Tran Minh Phuong, Nguyen Thanh Nhan
 
T. 16, S. 2 (2019): Khoa học Xã hội và Nhân văn “Hình ảnh tầng thấp cơ thể vật chất” trong văn học: Trường hợp Đặng Thân Tóm tắt   PDF
Võ Thị Yến Ngọc
 
S. 25 (2011): Khoa hoc Giáo dục “Hợp đồng dạy học” – một công cụ để nghiên cứu những sai lầm của học sinh Tóm tắt   PDF
Trần Anh Dũng
 
S. 10(76) (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn “Lạc Khư xã tục lệ” và vấn đề lễ hội trong năm Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hà Thơ
 
S. 10(88) (2016): Khoa học Giáo dục “Logic - ngữ nghĩa từ hư tiếng Việt” (Nguyễn Đức Dân) Tóm tắt   PDF
Dư Ngọc Ngân
 
S. 11 (2007): Khoa học Xã hội và Nhân văn “Ly tao” – sự khởi đầu của nghệ thuật thi ca cổ điển Trung Quốc Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Thuỷ
 
S. 15 (2008): Khoa học Xã hội và Nhân văn “Lược đồ” văn học quốc ngữ Việt Nam trước 1945 nhìn từ quá trình hình thành và tương tác thể loại Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thành Thi
 
26 - 50 trong số 2477 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100