Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, T. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DIỄN BIẾN TỐC ĐỘ CHẠY 100m NAM VẬN ĐỘNG VIÊN LỨA TUỔI 16-18 ĐỘI ĐIỀN KINH TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ THAO TỈNH ĐẮK LẮK TRONG CHU KỲ HUẤN LUYỆN NĂM

Chu Vương Thìn

Tóm tắt


Thông qua các phương pháp nghiên cứu thường quy và sử dụng hệ thống máySpeedlight TT để xây dựng quy trình kiểm tra, xác định tốc độ các đoạn chạy cự ly 100m của nam VĐV lứa tuổi 16-18 đội Điền kinh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Đắk Lắk. Trên cơ sở đó, đánh giá diễn biến tốc độ của các nam VĐV chạy 100m trong chu kỳ huấn luyện năm. Kết quả kiểm tra có ý nghĩa quan trọng trong quá trình huấn luyện, là cơ sở để điều chỉnh lượng vận động cho phù hợp với từng VĐV. Nâng cao hiệu quả huấn luyện và thành tích cho VĐV.

Toàn văn: PDF