Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, T. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CÁC TEST ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CỦA NAM VẬN ĐỘNG VIÊN QUẦN VỢT 15-17 TUỔI THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC, TỈNH AN GIANG

Phan Nhân

Tóm tắt


Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường qui trong thể dục thể thao;tiến hành các bước tổng hợp tài liệu, phỏng vấn, kiểm tra độ tin cậy và tính thông báo đã xác định 7 test đánh giá thể lực chuyên môn của nam VĐV Quần vợt 15 - 17 tuổi thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Toàn văn: PDF